Verdeling tweede openstelling SDE++ 2021 bekend

04.07.2022 Simone Tresoor

Verdeling tweede openstelling SDE++ 2021 bekend

Van 5 oktober tot 11 november vond de tweede openstelling van de SDE++ plaats. Er was een verplichtingenbudget beschikbaar van 5 miljard euro. Inmiddels zijn alle aanvragen beoordeeld en zijn de beschikkingen afgegeven door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, meldt Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie, in een brief aan de Tweede Kamer.

Er zijn in totaal 4.129 subsidieaanvragen ingediend met een gezamenlijk budgetclaim van 12,1 miljard euro. Van het totaal aantal aanvragen zijn 3.853 projecten positief beschikt met een bijbehorend verplichtingenbudget van bijna 4,1 miljard euro. Dit is de maximale subsidie die aan alle projecten gezamenlijk over hun gehele looptijd kan worden uitgekeerd.

Overgrote deel gaat naar PV
De werkelijke kasuitgaven aan de SDE++ voor de komende jaren die voortvloeien uit deze beschikkingen zullen waarschijnlijk lager zijn. Deze hangen af van de marktwaarde van energie en CO2, de daadwerkelijke realisatie van beschikte projecten en de energie die geproduceerd wordt of de CO2 die gereduceerd wordt. Van het totaal aantal ingediende aanvragen zijn er 276 projecten om verscheidene redenen na beoordeling van RVO afgewezen of ingetrokken door de indiener. Als alle projecten volledig worden gerealiseerd, leveren zij gezamenlijk 1,67 megaton CO2-reductie per jaar op.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de projecten die tot nu toe een positieve beschikking hebben ontvangen. Hierin is te zien dat het overgrote deel van de beschikkingen is afgegeven voor zon-PV projecten (3.716), met een bijbehorend verplichtingenbudget van 2,1 miljard euro. 96 procent van deze projecten wordt gerealiseerd op dak.

Overige budget met name voor de warmtetransitie
Het overige verplichtingenbudget wordt met name gereserveerd voor de technieken die een bijdrage leveren aan de warmtetransitie, zoals elektrische boilers, warmtepompen en biomassa. Daarnaast valt op dat er voor een flink aantal relatief nieuwe categorieën, zoals waterstofproductie door elektrolyse, geavanceerde hernieuwbare brandstoffen, compostering en CO2-afvang en -gebruik voor het eerst een beschikking is afgegeven.

Opvallend is dat, ondanks de hoge aanvankelijke budgetclaim, niet het gehele verplichtingenbudget is beschikt. De belangrijkste reden hiervoor is dat alle aanvragen voor CO2-afvang en -opslag voor in totaal 6,1 miljard euro zijn ingetrokken of afgewezen. Deze projecten zijn gelinkt aan het Aramis-project, waarvoor meer tijd nodig is voor de realisatie.

Naar verwachting zullen deze projecten in de komende openstellingsronde in 2022 opnieuw indienen. Dat in deze ronde niet het gehele verplichtingenbudget is beschikt, betekent dat elke aanvraag die aan de inhoudelijke vereisten voldoet een positieve beschikking heeft ontvangen.

Hekjes en geothermie
Daarnaast blijkt dat sommige partijen voor andere technieken ook zelf hun aanvraag hebben teruggetrokken. Doordat relatief veel budget op een laat moment in de beoordeling vrijviel en de beoordeling langer duurde, ontstond de situatie dat de voorwaarden van de SDE++ in 2022 reeds bekend waren op het moment dat partijen van RVO een beschikking kregen. In sommige gevallen zijn de voorwaarden in 2022 aantrekkelijker voor marktpartijen, bijvoorbeeld doordat er meer vollasturen zijn toegestaan of doordat er een ruimere realisatietermijn is. Dit speelt met name bij elektrische boilers en geothermie. Voor sommige projecten weegt dit zwaarder dan de zekerheid van de beschikking en hebben partijen ervoor gekozen om in 2022 opnieuw in te dienen.

In de brief aan de regering kijkt de minister ook vooruit naar de SDE++ 2023. Onder andere over het plaatsen van zogenaamde hekjes voor energiedomeinen die er voor moeten zorgen dat technieken met een hogere subsidie-intensiteit eerder aan bod komen. Wat betreft geothermieprojecten is op 12 april jongstleden een motie aangenomen om het aantal subsidiejaren voor deze projecten in stand te houden om precedentwerking tegen te gaan. Wél kunnen initiatiefnemers van geothermieprojecten die met hun realisatietermijn in de knel komen hun beschikking inleveren en opnieuw een aanvraag voor SDE++-subsidie indienen tegen de nieuwe voorwaarden.