De verzekeraar! Wat is dat eigenlijk?

08.07.2021 Harry Wolkenfelt

De verzekeraar! Wat is dat eigenlijk?

Al tig jaren hoor ik niets anders dan dat alles te verzekeren is. Nou, dat blijkt toch niet de werkelijkheid te zijn, of misschien toch wel, maar dan in ieder geval tegen condities die niet acceptabel zijn voor de (toekomstige) verzekerde, degene die uiteindelijk de premie mag betalen.

Belachelijk, ongelooflijk, schofterig zijn slechts een paar woorden die ik met een zekere regelmaat te horen krijg. Deze krachtermen hebben dan betrekking op 'de verzekeraar'. Met 'de verzekeraar' wordt gemakshalve alle partijen bedoeld die in de markt bezig zijn met het verzekeren van zonnestroominstallaties. Maar wie zijn deze partijen? Wat wordt er eigenlijk bedoeld met de verzamelterm 'de verzekeraar'?

De verzekeringsmarkt (assurantiemarkt) bestaat uit meerdere marktpartijen:

 • De assurantiemakelaar/verzekeringsagent/-kantoor/-adviseur.
  Uw aanspreekpunt voor het adviseren, regelen en plaatsen van de benodigde en/of gewenste verzekering. De partij dat bemiddelt bij het sluiten van de verzekering tussen verzekeringnemer en verzekeraar. Dit is eigenlijk de enige partij waar de solar markt normaal gesproken direct mee te maken krijgt.
 • Volmachtbedrijf of gevolmachtigd agent
  Een bedrijf dat verzekeringen sluit namens en voor rekening van een verzekeraar.  De achterliggende verzekeraar(s) heeft de gevolmachtigde agent de volle macht gegeven om namens de verzekeraar(s) risico’s te accepteren en in dekking te nemen.
 • Verzekeraar
  De partij die verzekeringen sluit voor eigen rekening en risico.
 • Herverzekeraar
  De partij waar de verzekeraar een deel van het risico zelf weer verzekerd.
   

Co-assurantie
Wellicht goed om hier ook Het Verbond van Verzekeraars te benoemen. Het verbond is een belangenvereniging (brancheorganisatie) van verzekeraars op de Nederlandse markt. Goed om hier te weten is dat het verbond zijn leden (circa 95 procent van alle verzekeraars actief in Nederland is lid) niet kan voorschrijven hoe zij hun werkzaamheden moeten uitvoeren, bepaalde risico’s moeten accepteren of welke voorwaarden zij moeten hanteren.

Meer en meer worden solar partijen geconfronteerd met 'co-assurantie'. Wat wordt hiermee bedoeld? Co-assurantie betekent dat 2 of (veel) meer verzekeraars het verzekeringsrisico gezamenlijk in een bepaalde verhouding dragen. Zo’n verzekering wordt afgesloten met behulp van een assurantiemakelaar. De assurantiemakelaar (ook wel beursmakelaar genoemd) biedt de polis ‘ter ondertekening’ aan de verzekeraars aan. Vroeger ging dat via de assurantiebeurs te Amsterdam of Rotterdam. Tegenwoordig gaat dat via de elektronische Assurantie Beurs System. Een assurantiemakelaar inschakelen is vooral zinvol bij  specifieke, complexe en/of grote risico’s.

Uiteindelijk wordt er een polis afgegeven ter bevestiging van de afgesloten dekking. Je hebt twee type verzekeringspolissen:

 • Beurspolissen
  Een polis afgesloten met 2 of meer verzekeraars via een assurantiemakelaar op de assurantiebeurs. Alle verzekeraars moeten het eens zijn met de voorwaarden. Daarom zijn er speciale verzekeringsvoorwaarden, bijvoorbeeld “De Nederlandse Beurs Brand Polis”, de verzekering tegen schade door brand. De solarmarkt krijgt hier steeds meer mee te maken vanwege vele gebouwen die verzekerd zijn via de beurs en waarop men een zonnestroominstallatie wenst te plaatsen.
   
 • Provinciale polissen (=maatschappijpolissen)
  Hierbij gaat het om eigen polisvoorwaarden van de verzekeraar. Een dergelijke polis wordt door de assurantiekantoor/verzekeringsadviseur voor u afgesloten. Premies kunnen verschillen en maatwerk is mogelijk, bijvoorbeeld door de polis aan te vullen met ‘eigen’ dekkingsclausules.
   

Specifieke kennis
Het is van belang om een assurantieadviseur te hebben met goede kennis van verzekeringen en een goed netwerk in de verzekeringsmarkt. Verder is het van belang dat uw verzekeringsadviseur de solarmarkt goed kent, maar bovenal dat u hem of haar vertrouwd.

Als u niet goed verzekerd bent, kan u dat bij schade of verlies veel geld kosten. Merkt u dat uw adviseur geen specifieke kennis van de solarmarkt heeft, aarzel dan niet om hem te vragen contact op te nemen met iemand die deze specifieke kennis wel heeft.