Netbeheer Nederland: ’55 procent CO2-reductie niet haalbaar zonder extra ingegrepen’

13.06.2022 Jan de Wit

Netbeheer Nederland: ’55 procent CO2-reductie niet haalbaar zonder extra ingegrepen’
©Netbeheer Nederland

De netbeheerders hebben op verzoek van Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie, een Quickscan Coalitieakkoord Energiesysteem gemaakt. Op basis hiervan is het volgens de netbeheerders dringend noodzakelijk dat de overheid krachtig ingrijpt in het energiesysteem om de aangescherpte klimaatdoelen uit het Coalitieakkoord te halen.

Uit de Quickscan blijkt dat het doel van minimaal 55 procent CO2-emissiereductie in 2030, samen met de ambitie voor de versnelling van de woningbouw én de groeiende economie, op dit moment niet haalbaar lijken zonder extra ingegrepen.

Nederland investeert jaarlijks alleen al circa 3 miljard euro in de energienetten. Volgens de netbeheerders zal dit tot ruim 100 miljard euro oplopen in 2050. De netbeheerders stellen in de Quickscan dat het klimaatdoel alleen met krachtige publieke sturing kan worden gehaald. Zij stellen zeven noodzakelijke ingrepen voor in het beleid en de regelgeving van het energiesysteem.

De zeven noodzakelijke ingrepen volgens de netbeheerders zijn:

• Een sturend kader (met subsidies, normering en prikkels) voor de realisatie van grootschalige elektrolyse, batterijen, vraagsturing, waterstofopslag en warmtebuffering;

• Verplichtende afspraken voor een tijdige en stijgende vraag naar elektriciteit en voldoende investeringen in flexibiliteitsmiddelen, zoals boilers, opslag en vraagsturing;

• Een sterke sturing op alle onderdelen van de nieuwe ketens ter bevordering van de opschaling van waterstof, groen gas, warmte en CCS (ondergrondse CO2-opslag). Dit is cruciaal, we hebben de combinatie van ketens nodig om tot een energiemix te komen die passend is bij de toenemende energievraag;

• De ontwikkeling van een Europees plan voor de afstemming van de nationale energiemixen en de hoofdinfrastructuur voor energie in Europa, met interconnectoren (type infrastructuur dat uitwisseling van energie tussen verschillende netwerken mogelijk maakt), waterstof- en gastransport en het net op zee;

• Nieuwe tariefprikkels, een verplichting op slimme apparatuur en ruimtelijk beleid om vraag en aanbod van elektriciteit beter bij elkaar te brengen, zoals het afschaffen van de salderingsregeling;

• Randvoorwaarden versterken. Denk hierbij aan een versterking op het gebied van arbeidskrachten, extra kapitaal voor de regionale netbeheerders en versnelling van de ruimtelijke processen;

• Een Nationaal Plan Energiesysteem om de energietransitie uitvoerbaar te maken. Een planmatige en sector overstijgende aanpak is noodzakelijk om de energietransitie uitvoerbaar te maken.