Studie bevestigt dat groeiplafond voor hernieuwbare energie op land moet verdwijnen

20.12.2022 Anne Agterbos

Studie bevestigt dat groeiplafond voor hernieuwbare energie op land moet verdwijnen
©Sunrock

In de Regionale Energiestrategieën (RES) maakten dertig energieregio’s in Nederland afspraken over het grootschalig opwekken van duurzame elektriciteit vanaf het land. Vorige week verscheen het onderzoek naar de randvoorwaarden van het beleid door Greetje Bos, voormalig bestuurlijk trekker energieregio West-Brabant. Eén van de maatregelen uit het Klimaatakkoord is het opwekken van maximaal 35 terawattuur hernieuwbare energie op land. In het advies Bouwen aan de brug, terwijl we eroverheen lopen stelt Bos dat dit plafond moet verdwijnen.

In haar onafhankelijke advies onderzoekt Bos wat er nodig is om het gezamenlijke bod van 55 terawattuur te realiseren, en zo meer dan de oorspronkelijke streefdoel van 35 terawattuur hernieuwbare energie op het land in 2030 uit te voeren.

Een motie voor het afschaffen van het groeiplafond is al aangenomen door de Tweede Kamer, maar moet nog worden gerealiseerd in de wet- en regelgeving.

“In dit onafhankelijke advies wordt nogmaals bevestigd dat er door de snel groeiende vraag naar duurzame elektriciteit op alle fronten extra inzet nodig is om meer duurzame energie op land op te wekken dan oorspronkelijk bedacht in het Klimaatakkoord. Het is nu aan de minister om knopen door te hakken en samen met de medeoverheden daadkrachtig de ambities tot uitvoering te brengen”, aldus Olof van der Gaag, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie.

De noodzaak voor een versneld proces
Uit het rapport Alles uit de kast van het uitvoeringsoverleg Elektriciteit blijkt dat de urgentie voor meer hernieuwbare energie groot is. Het Klimaatakkoord pleit voor een hernieuwbare elektriciteitsvraag van 120 terawattuur in 2030, het rapport verwacht een vraag van 200 terawattuur. Bovendien blijkt het in tijden van energieschaarste nog duidelijker dat zonne-energie, windenergie  en duurzame warmte ons energie-onafhankelijk kunnen maken.

Randvoorwaarden
In het advies wordt geconcludeerd dat er veel potentie is mits er aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan. Netcongestie is een belangrijk speerpunt. Het advies stelt dat het Rijk netbeheerders erop aan moet sturen om het energienet zo min mogelijk te belasten met het opwekken van hernieuwbare energie. Netbeheerder stellen dat duurzame energie en energie-infra prioriteit moeten krijgen in ruimtelijke ordening om daarmee transportschaarste tegen te gaan.

Daarnaast adviseert Bos overheden om integraal samen te werken en dat de lasten en lusten van hernieuwbare energie worden gedeeld om daarmee meer begrip en acceptatie te generen onder consumenten.