Energy Storage NL bespreekt meerwaarde energieopslag met minister Jetten

22.06.2022 Simone Tresoor

Energy Storage NL bespreekt meerwaarde energieopslag met minister Jetten
©Energy Storage NL

Energy Storage NL (ESNL) heeft gisteren overleg gehad met Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie, en hem de position paper Energieopslag als versnelde oplossing voor netcongestie aangeboden. In het gesprek is gesproken over de meerwaarde van energieopslag in relatie tot de bestaande netcongestieproblemen. Daarbij is met name gesproken over de inzet van grootschalige batterijen in Nederland.

Er is een toenemende behoefte aan flexibilisering. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van vraag- en aanbodsturing (red. het afschakelen van zonne- of windparken op bepaalde momenten of curtailment), opwekking ‘achter de meter’, benutting van restruimte en opslag kan het bestaande net veel optimaler worden benut. Energieopslag, met laden en ontladen op de juiste ogenblikken,  verhelpt netcongestie op veel netvlakken, waardoor een veel grotere benutting van de bestaande infrastructuur mogelijk wordt.

Volgens ESNL kan op korte termijn 1 gigawatt aan grootschalige batterijen in Nederland geplaatst worden, waarna moet worden toegewerkt naar tenminste 30 gigawatt in 2050. Om deze ambitie te behalen, dient wel aan een aantal randvoorwaarden te worden voldaan.

Er moet een uitzondering komen voor batterijen bij transporttarieven
In de huidige systematiek van transporttarieven zijn opwekkers vrijgesteld, terwijl verbruikers de volledige rekening betalen. Een batterij wordt nu gezien als verbruiker waardoor miljoenen per jaar wordt afgedragen richting netbeheerders. TenneT heeft recent aangekondigd de transporttarieven met nog eens 90 procent te verhogen. Energy storage NL stelt voor dat er géén transporttarief wordt betaald door batterijen indien zij met hun acties het elektriciteitsnet niet in de weg zitten.

Aparte categorie voor batterijen in de wachtrij
Ook vallen batterijen vallen nu nog onder het first come first serve-principe. Ze komen in de wachtrij  bij netbeheerders terwijl ze deze wachtrij juist substantieel kunnen verkleinen. Voor batterijen zou  een aparte categorie moeten worden gemaakt binnen het totaal aantal aanvragen.

Er moet een nationaal doel voor energieopslag komen
Waar omliggende landen de laatste jaren hun opslagcapaciteit flink hebben verhoogd, blijven we in Nederland achter. Een specifieke doelstelling om richting 2050 toe te bewegen naar tenminste 30 gigawatt aan opslagvermogen biedt de netbeheerders, de markt en financierders duidelijkheid. Het behalen van deze doelstelling kan met een specifiek tendersysteem voor energieopslag worden gestimuleerd.

Toevoegen definitie energieopslag aan cable pooling
Recent heeft Energy Storage NL in samenwerking met Invest NL en Ventolines een Cable Pooling Overeenkomst (CPO) met opslag gemaakt. Cable pooling is het inzetten van dezelfde netaansluiting voor meerdere duurzame installaties. Deze overeenkomst bevat bepalingen om zon, wind en energieopslag achter één netaansluiting te realiseren. Cable pooling voor zonne- en windenergie is al wettelijk mogelijk gemaakt. Aan het bestaande wetsartikel en aanverwante subartikelen dient nu ook energieopslag te worden toegevoegd.